WYKONAWCA:

Urząd Miasta Konin w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

TERMIN REALIZACJI:

Październik 2019 – Czerwiec 2022

BUDŻET:

5.037.580,00 zł – koszty całego projektu

4.012.153,00 zł – dofinansowanie

Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w projekcie?

Wypełnij ankietę!

PRZEDMIOT I CEL:

Projekt zakłada realizację działań o charakterze kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną subregionu konińskiego oraz wzmocnienie potencjału gospodarczego Wielkopolski Wschodniej, głównie w jego strategicznych obszarach.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwoju społeczno – gospodarczego subregionu konińskiego, poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Cele szczegółowe to: wzrost poziomu handlu zagranicznego MSP w subregionie poprzez rozpoczęcie lub rozwój eksportu na rynkach zagranicznych, napływ inwestorów do subregionu konińskiego oraz budowa marki WDE, czego efektem będzie poprawa wizerunku i rozpoznawalności regionu.

W efekcie wzmocnione zostaną lokalne struktury gospodarcze, a podjęte działania pomogą przygotować się na omawianą wyżej konieczną przemianę gospodarczą oraz utrwalenie w świadomości potencjalnych inwestorów zalet i cech Wielkopolski Wschodniej.

BENEFICJENT OSTATECZNY:

Przedsiębiorstwa z sektora MSP, które obecnie prowadzą działalność lub planują zainwestować na obszarze subregionu konińskiego i działające głównie w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS):

 • Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów
 • Przemysł jutra
 • Rozwój oparty na ICT
 • Wyspecjalizowane procesy logistyczne
 • Odnawialne Źródła Energii i nowoczesne technologie energetyczne
 • Turystyka

DZIAŁANIA:

ZADANIE 1 Marka Wielkopolska Dolina Energii (WDE)

 1. Opracowanie studium wykonalności
 2. Budowa marki WDE
 3. Opracowanie i wykonanie strony internetowej
 4. Kampanie promocyjne rozpoznawalności marki WDE w regionie i/lub województwie

ZADANIE 2 i 3 Promocja gospodarcza

 1. Organizacja i udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych
 2. Organizacja Tragów Odnawialnych Źródeł Energii – Nowa Energia w regionie
 3. Opracowanie analiz wybranych rynków zagranicznych i/lub możliwości transformacji gospodarczej regionu WDE
 4. Usługi ekspercko – doradcze w zakresie wparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw
 5. Organizacja i udział w międzynarodowych imprezach targowych lub wystaw dla przedsiębiorców i innych podmiotów
 6. Organizacja misji przyjazdowej przedstawicieli zagranicznych podmiotów i/lub ekspertów dla przedsiębiorców z WDE

ZADANIE 4 Promocja inwestycyjna

 1. Obsługa bazy ofert inwestycyjnych.
 2. Organizacja i udział w międzynarodowych targach lub wystawach inwestycyjnych w celu zaprezentowania możliwości inwestycyjnych regionu

KORZYŚCI:

Korzyści czerpać będą głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  z regionu Wielkopolski Wschodniej. W ramach ww. Działań przewidziane jest uczestnictwo sektora MSP w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych,  korzystanie z usług ekspercko – doradczych w zakresie wparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw. Przewidziany jest udział w międzynarodowych imprezach targowych lub wystawach dla przedsiębiorców i innych podmiotów, udział w misjach przyjazdowych przedstawicieli zagranicznych podmiotów i/lub ekspertów dla przedsiębiorców z WDE, jak również korzystanie z bazy ofert inwestycyjnych.

REALIZACJA:

Projekt na etapie realizacji Działania polegającego na Budowie marki WDE.

Opracowano już spójną identyfikację wizualną WDE, która będzie stanowić element definiujący i spajający wszystkie działania promocyjne projektu.

Opracowano dokumentację dotyczącą ochrony znaku towarowego WDE.

Odbyło się już pierwsze międzynarodowe wydarzenie gospodarcze promujące markę WDE.

AKTUALNOŚCI:

Trwają w chwili obecnej prace związane z opracowaniem i wykonaniem strony internetowej promującej markę WDE. W sposób zdalny prowadzone są pierwsze kampanie promocyjne rozpoznawalności marki WDE.

Zaplanowane są również pierwsze usługi ekspercko – doradcze w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw.  Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu.

Osoby do kontaktu:

Monika Bielakowska – Kasznia

Kierownik Projektu

 

tel. +48 691 724 562
monika.kasznia@arrkonin.org.pl

Małgorzata Matusiak

specjalista ds. internacjonalizacji przedsiębiorstw w projekcie

 

tel. +48 601 679 459

malgorzata.matusiak @arrkonin.org.pl

Agnieszka Dixa

stanowisko ds. wsparcia i monitoringu uczestników w projekcie

Monika Szymczak

stanowisko ds. wsparcia i monitoringu uczestników w projekcie

 

tel. +48 691 724 269

monika.szymczak@arrkonin.org.pl 

Skip to content