Informujemy, iż 13 lipca 2023 r. Instytucja Zarządzająca Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zatwierdziła zmiany do harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z aktualną wersją dokumentu, w przypadku Priorytetu 10. dotyczącego sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej w ciągu najbliższych 12 miesięcy przeprowadzone zostaną następujące nabory w trybie konkurencyjnym:

 • Usługi rozwojowe realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) (7 sierpnia 2023 – 21 sierpnia 2023) w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki;
 • Uczenie się przez całe życie – Baza Usług Rozwojowych (18 sierpnia 2023 – 1 września 2023) w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki;
 • Wsparcie kształcenia zawodowego (grudzień 2023) w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki;
 • Opieka nad dzieckiem do lat 3 (styczeń 2024) w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki (w ramach trybu wyboru niekonkurencyjnego);
 • Edukacja przedszkolna (styczeń 2024) w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki (w ramach trybu wyboru niekonkurencyjnego);
 • Usługi społeczne – deinstytucjonalizacja (kwiecień 2024) w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki;
 • Wsparcie inwestycji MŚP w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji (1 czerwca – 31 sierpnia 2023) w ramach Działania 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach;
 • Budowa ekosystemu start-up’owego, w tym budowa i rozwój hubów technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości czy przestrzeni coworkingowych (18 grudnia  2023 – 15 marca 2024) w ramach Działania 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej;
 • Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępu m.in. przedsiębiorców do tych usług: (a) tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu m.in. przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych, (b) cyfryzacja zasobów publicznych istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do nich, (c) wsparcie rozwoju i poprawę jakości i dostępności danych przestrzennych (5 luty 2024 – 29 marca 2024) w ramach Działania 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej;
 • Odbudowa oraz zwiększanie zasobów wodnych na obszarach Wielkopolski Wschodniej zdegradowanych pod względem hydrologicznym poprzez: (a) projekty z zakresu mikro- oraz małej retencji, (b) rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, rozwój systemów zagospodarowania wodami opadowymi, ochrona istniejących parków i skwerów oraz zadrzewień przyulicznych, rozbudowa kanalizacji deszczowej (4 marca 2024 – 10 maja 2024) w ramach Działania 10.4 Zregenerowane środowisko przyrodnicze;
 • Rozwój terenów poprzez nadanie im nowych funkcji (środowiskowych, społecznych i/lub gospodarczych) (sierpień 2024) w ramach Działania 10.4 Zregenerowane środowisko przyrodnicze;
 • Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego, obsługi pasażerów oraz poprawy przepływu pasażerów związku ze zmieniającą się geografią dojazdów (do pracy, szkół, usług itp.), (1 kwietnia 2024 – 28 czerwca 2024) w ramach Działania 10.5 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny;
 • Inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego (w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego) (7 sierpnia – 31 października 2023) w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej;
 • Wsparcie rozwoju OZE zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej) (29 stycznia – 29 marca 2024) w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej;
 • Projekty infrastrukturalne służące poprawie jakości i efektywności usług społecznych w środowisku lokalnym (DI) (1 marca 2024 – 31 maja 2024) w ramach Działania 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki;
 • Infrastruktura kształcenia zawodowego młodzieży (1), Infrastruktura kształcenia zawodowego osób dorosłych (2) oraz Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, remont, adaptacja istniejącej infrastruktury branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego oraz Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZ oraz CKZiU, wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym w nowoczesny sprzęt czy w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (30 października 2023 – 19 stycznia 2024) w ramach Działania 10.7  Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki.

Szczegółowy harmonogram naborów wniosków dostępny jest na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

Skip to content