W dniu 1 lutego br. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak podpisał umowę na dofinansowanie unijne osób odchodzących z sektora paliwowo-energetycznego Wielkopolski Wschodniej. Chodzi o wsparcie w wysokości blisko 4 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pod nazwą „Płynne przejście”, złożonego przez Fundację Dar Edukacji w związku z ogłoszonym we wrześniu 2021 r. naborem w ramach Działania 6.5 WRPO 2014+ „Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych”.

Celem inicjatywy jest dostosowanie do potrzeb rynku pracy kwalifikacji i kompetencji osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych w latach 2021-2022 (łącznie około 250 osób) w wyniku procesów restrukturyzacyjnych dotyczących postępującej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej. Zjawisko to powiązane jest z systematycznym zmniejszaniem zatrudnienia pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK oraz firm powiązanych z działalnością Grupy, wynikającym z ograniczania działalności dotyczącej wydobycia i wykorzystania w energetyce węgla brunatnego.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje działania dotyczące m.in. doradztwa zawodowego, pośrednictwa, pracy, szkoleń z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, umożliwienia otwarcia działalności gospodarczej i objęcia wsparciem pomostowym w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2023 r. Zgodnie z założeniami wsparcie skierowane jest do pracowników sektora wydobywczo-energetycznego z powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego i miasta Konin.

Udzielane finansowanie stanowi element konsekwentnie prowadzonej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego polityki dotyczącej procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej, nastawionej na łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków odchodzenia od węgla. Ważnym partnerem w tym zakresie pozostają m.in. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz z ARR Transformacja Sp. z o.o.

Skip to content