Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie oraz z prawie 40 samorządami, jednostkami naukowymi oraz partnerami gospodarczymi i społecznymi otrzymał pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie w ramach Programu LIFE – działania na rzecz klimatu.

Projekt „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” uzyskał bardzo wysoką punktację w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, która zarządza programami Komisji Europejskiej przyczyniającymi się do dekarbonizacji i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Jak wskazuje Pan Marszałek Jacek Bogusławski – staraliśmy się o projekt o wartości 18 mln EURO na wdrażanie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. To bardzo ambitne wyzwanie, przy takim wsparciu finansowym będzie miało duże szanse powodzenia. Zależy nam na tym, aby z wypracowanych wzorców skorzystały także inne wielkopolskie miasta i gminy oraz inne regiony węglowe w Polsce i Europie. To generalnie projekt wspierający działania ekologiczne mieszkańców, samorządów, organizacji pozarządowych czy stowarzyszeń ekologicznych – wskazuje Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 to dokument określający politykę Samorządu Województwa Wielkopolskiego ukierunkowaną na osiągnięcie na poziomie regionalnym unijnych celów klimatycznych wynikających z dokumentów UE tj. Europejski Zielony Ład, Czysta Planeta oraz Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu. Głównym celem projektu LIFE AFTER COAL PL jest skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów Strategii poprzez zapewnienie warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia. Osiągnięcie tego celu planowane jest m.in. poprzez zbudowanie systemu zarządzania zmierzającego do neutralności klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym oraz uzyskanie akceptacji społecznej, a także czynnego włączenia się społeczeństwa w transformację gospodarczą w kierunku zeroemisyjnym.

Program LIFE to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i klimatu.

Skip to content